historische Tankstellenmarken

Agip      Aral/BV      Avia      BP/Olex      DEA      Dapolin      Esso      Fina      Frisia      Gasolin      Gulf      Homberg      Leuna
Mobiloil      Motalin      Motanol      Rheinpreussen    Shell      Texaco      Total      Veedol      Westfalen      Further

DEA - Deutsche Erdöl AG

TYPES OF THE FIFTIES:

Super-Gas Pump, Zähluhr
Manufacturer:
Gilbarco Schwelm
Year of constr.: 1950

Gas Pump
Manufacturer:
Gilbarco Schwelm
Year of constr.: 1952

Gas Pump
Manufacturer:
Gilbarco Schwelm
Year of constr.: 1952

Gas Pump
Manufacturer:
Gilbarco Schwelm
Year of constr.: 1952

Super-Gas Pump
Manufacturer:
Salzkotten
Year of constr.: 1953

Super-Gas Pump
Manufacturer:
Salzkotten
Year of constr.: 1953

Super-Gas Pump
Manufacturer:
Salzkotten
Year of constr.: 1953

Oil Cabinet,
early 50s

Oil Can Cabinet for
Oil »Record«

TYPES OF THE SIXTIES:

Oil Can Cabinet,
for DEA Oil »Record«
Manufacturer:
Gilbarco Schwelm

Oil Can Cabinet,
for DEA Oil »Record«
Manufacturer:
Gilbarco Schwelm